Suomi, jossa kenenkään ei tarvitse selvitä yksin

Lähestyimme eduskuntavaaliehdokkaita oheisella kirjeellä, koska meidän tavoitteenamme on Suomi, jossa kenenkään ei tarvitse selvitä yksin.

"Etsivä nuorisotyö  ja työpajatoiminta tavoittavat 43 000 nuorta ja aikuista vuosittain. Ne toimivat yksinäisyyden ja syrjäytymisen vähentämiseksi ja vahvistavat voimavaroja ja arjen taitoja. Etsivää nuorisotyötä ja työpajatoimintaa tarvitaan tulevaisuudessakin toimimaan nuorten ja aikuisten rinnalla, tukemaan muita palveluita ja paikkaamaan palvelupuutteita. Tulevalla hallituskaudella etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan rahoitus, resurssit ja rakenteet on turvattava. Lisäksi palveluihin pääsy ja palveluketjut on saatava kuntoon.

Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Nuorisotyöllä tarkoitetaan nuorten kasvun, itsenäisyyden ja osallisuuden tukemista yhteiskunnassa. (www.kuntaliitto.fi) Kunnallinen nuorisotyö tarjoaa nuorisotyön palveluja kunnasta riippuen hyvin eri-ikäisille nuorille. Kunnallinen nuorisotyö ymmärretään tyypillisesti nuorisotiloilla tapahtuvaksi, kaikille ikäryhmään kuuluville nuorille avoimeksi toiminnaksi. Nuorisotyön vakiintuneita työmuotoja on kuitenkin paljon tätä enemmän ja monia niistä toteutetaan valtakunnallisesti. (www.nuorisotyosta.fi)

Perusnuorisotyöstä puhuttaessa tarkoitetaan yleensä pääsääntöisesti nuoren vapaa-ajalla tapahtuvaa toimintaa ja se perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen. Perusnuorisotyössä tarjotaan nuorille mahdollisuus vapaa-ajanviettoon ja vapaaseen oleskeluun kavereiden kanssa ilman ulkopuolelta määriteltyä pakollista tekemistä. Samalla välitetään elämässä tärkeitä taitoja, kuten arkielämän taidot, käytöstavat ja toisten ihmisten huomioiminen. Työn lähtökohtia ovat osallisuuden vahvistaminen sekä yhdenvertaisuus. Työmenetelmiä ovat mm. nuorten illat, koulunuorisotyö sekä leiritoiminnat.

Etsivässä nuorisotyössä ja työpajatoiminnassa tuetaan rinnalla kulkien heikossa asemassa olevia nuoria. Palvelun tarve on jatkuva, ja tukea on saatava nopeasti. Vaalipiirin alueella 15-28 -vuotiaita nuoria on 57 268.

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva alle 29-vuotias nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille (Nuorisolaki 1285/2016).

Etsivä nuorisotyö tavoittaa vuosittain Kaakkois-Suomen vaalipiirin alueella noin 1 550 nuorta. Etsiviä nuorisotyöntekijöitä alueella on 46.

Työpajatoiminta vahvistaa valmennuksen ja merkityksellisen tekemisen avulla nuorten ja aikuisten elämänhallintaa ja työelämävalmiuksia. Työpaja on valmennusyhteisö, jonka tavoitteena on tukea hyvinvointia, tunnistaa osaamista ja valmentaa kohti koulutusta ja työtä. Valmennus työpajalla on tavoitteellista, valmentautujan tarpeiden mukaista tukemista sekä taitojen ja osaamisen kehittämistä.

Työpajatoiminta on tarkoitettu nuorille ja aikuisille, jotka tarvitsevat tukea löytääkseen oman polkunsa. Nuorten työpajatoiminta on suunnattu erityisesti alle 29-vuotiaille. Valtioavustusta saavia nuorten työpajoja on alueellamme 18 (sekä järjestötoimijoita että kuntapajoja).

Vuonna 2021 työpajavalmennuksen piirissä oli 2 285 nuorta Kaakkois-Suomen vaalipiirin alueella.

Into ry on etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan asiantuntijaorganisaatio.
Linkin takaa löytyvät Into ry:n vaalitavoitteet:
https://www.intory.fi/app/uploads/2022/11/Eduskuntavaalitavoitteet-fi.pdf

"Mitä sinä lupaat Kaakon vaalipiirin nuorille?"

Ja näin eduskuntavaaliehdokkaat Kaakon vaalipiirissä vastasivat:

- Vesa Kallio, Keskusta puolue. Lupauksesi nuorille:
"Turvallinen ja turvattu tulevaisuus siellä, missä tuntee olevansa kotonaan - koulutusta, työtä ja mahdollisuus perheen perustamiseen koko Suomessa, ei vain kasvukeskuksissa."

- Susanna Pirttiaho, Keskusta puolue. Lupauksesi nuorille:
"Lupaan kuulla nuoria ja etsiä ratkaisuja nuorten mielenterveyspalvelujen saatavuuden ongelmiin."

- Markku Siitari, Korjausliike. Lupauksesi nuorille:
"Uudelleen, muunto- ja oppisopimuskoulutuksen määriä lisättävä. Loppu koulukiusaamiselle ja loppu homekouluille. Korkeakoulujen alueellinen merkitys on huomattava eikä korkeakoulujen määrää tule vähentää. Edistän Suomen kielen asemaa ja vapaata kielivalintaa. Jokaisella lapsella ja nuorella oikeus harrastukseen. Parempaa tukea ja joustavuutta lapsiperheille."

- Petri Pietiläinen, Vihreät. Lupauksesi nuorille:
"Nuorten mielenterveystyö ja syrjäytymisen ehkäiseminen ei jää sanoiksi vaan siirtyy teoiksi. Kuntia ja hyvinvointialuita autetaan tekemään näitä tekoja paremmalla rahoituksella. Nuoria ja heidän kanssaan työtä tekeviä kuullaan paremmin siten, että ylhäältä ei aina päätetä, mikä heille on parasta."

- Marja-Leena Leppänen, Korjausliike. Lupauksesi nuorille:
"Lupaan tehdä parhaani, että lasten ja nuorten harrastustoimintaan ja urheiluun satsataan enemmän kuin nyt. Perheiden lapsiin liittyviin ongelmiin puututaan tosissaan. Pahoinvointia korjataan hyvinvoinniksi. Koulukiusaamiseen stoppi, opettajille velvollisuus puuttumiseen. Kaikille mahdollisuus opiskeluun haluamallaan tavalla."

- Marjaana Kanervo, Vihreät. Lupauksesi nuorille:
"Lupaan pitää esillä lasten ja nuorten mielenterveyteen liittyvät asiat."

- Liisa Taskinen, Suomen kommunistinen puolue. Lupauksesi nuorille:
"Lapsiperheköyhyydellä on tutkitusti paljon negatiivisia vaikutusia lasten ja nuorten elämään ja mahdollisuuksiin olla tasavertainen ikätovereidensa kanssa. SKP:lla on Perusturva 1200-aloite korvaamaan ja parantamaan nykyistä sekavaa tukiverkostoa. Erityisen epäoikeudenmukaista on se, että toimeentulotuen varassa elävät eivät tosiasiallisesti saa lapsilisää, koska se huomioidaan tulona tukipäätöksessä, joka muutenkin on liian alhainen. Siitä taas Suomi sai huomautuksen EU:lta.

Lupaan siis tehdä kaikkeni lapsiperheiden tilanteen parantamiseksi. Mielenterveyspalvelut, kuten koko julkinen terveydenhuolto kärsii liian vähäisestä rahoituksesta. Se on korjattava, ja panostettava ennalta ehkäisevään työhön ja matalan kynnyksen lähetteettömiin palveluihin, sekä riittävä resurssointi koko hoitopolulle ensikontaktista eteenpäin. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle lisää resursseja. Näitä lupaan ajaa. Koulu tarvii lisää resursseja luokkakokojen pienentämiseksi. Tarvitaan lisää avustajia, erityisopettajia, kuraattoreita, terveydenhoitajia kouluun. Lisää tunteja kouluun oppimisen turvaamiseksi, liikunnalle, taideaineille, harrastustoiminnalle. Koulun on annettava valmiudet opiskeluun ja elämään, hyvä itsetunto ja itseluottamus, ei lannista ketään. Koulun on annettava hyvä yleissivistys, siitä on paljon hyötyä kotona ja maailmalla. Tämän puolesta lupaan toimia."

- Katariina Janhunen, Vihreät. Lupauksesi nuorille:
"Moi! Olen 22-vuotias Mikkeliläinen yhteisöpedagogiopiskelija ja kaupunginvaltuutettu. Kevään eduskuntavaaleissa nuorten ja opiskelijoiden etu ja hyvinvointi on minulla kärkiteemana. Lupaan tehdä töitä sen eteen, että nuoret voisivat Suomessa paremmin ja kaikilla olisi samanlaiset mahdollisuudet kasvaa, oppia ja harrastaa. Tulevaisuuden Suomesta tulee rakentaa tasa-arvoisempaa ja kestävämpää ja päätöksentekoon meidän tulee tarttua uudistavalla otteella."

Lupaukset on annettu. Sinun tehtäväsi on äänestää.

Suomi, jossa kenenkään ei tarvitse selvitä yksin.

Kaakkois-Suomen vaalipiirin nuorten puolesta: etsivän nuorisotyön-, työpajatoiminnan- ja nuorisotyön aluekoordinaattorit

Eeva Karjalainen
ENT aluekoordinaattori
Etelä-Savo

Outi Rahikainen
TP aluekoordinaattori
Etelä-Savo

Sonja Lindroos
ENT aluekoordinaattori
Etelä-Karjala ja Kymenlaakso

Miia Pauna
TP aluekoordinaattori
Etelä-Karjala ja Kymenlaakso

Salla Juha
Nuorisotyö aluekoordinaattori
Etelä-Karjala ja Kymenlaakso


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Mindfulness

  YMPÄRISTÖN TARKKAILEMINEN Kiinnitä huomiota ympäristöösi ja tarkkaile, missä olet. Havainnoi ympäristöäsi neutraalisti. Aseta ikään kuin a...